Höstmöte 2022

Skriven 9 november 2022 20:39 av Janina Heikkala

Hej,

Välkommen på Datateknologerna vid Åbo Akademi rf:s höstmöte 17.11.2022 kl. 17:00. Mötet kommer att hållas i Agora XX.

 

Föredragningslista:

 

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§ 3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 4 Fastställande av föredragningslistan
§ 5 Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2023
§ 6 Stadga- och arbetsordningsförändringar
§ 7 Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, programchef, näbbansvarig, två värdinnor/värdar och företagsförhållandeansvarig för år 2023
§ 8 Val av två verksamhetsgranskare eller revisorer samt deras suppleanter för år 2023
§ 9 Val av TFiF-Åbo representant
§ 10 Val av medlemmar i Vaalkommittén och Commodoreuzkottet för år 2023
§ 11 Val av kernel och datörer, sångledare, fotografianter, FiTech-, TK-, och DYR-representant, PrUtt-medlemmar och Albins Angels matriark(er) för år 2023
§ 12 Val av TFiF-TEK kontaktperson för år 2023
§ 13 Val av Högskolepolitiskt ansvarig för år 2023§ 14 Val av ASS huvudansvarig och medlemmar i ASS
§ 15 D.I.C/K och ASK sammanslagning
§ 16 Gemensamt bildgalleri mellan alla teknologgillen
§ 17 Ämnesförening till gille
§ 18 Meddelanden och övriga ärenden
§ 19 Mötets avslutande