MM02

Skriven 18 april 2023 22:41 av Ben Hägglund

Hej,

 

Välkommen på Datateknologerna vid Åbo Akademi rf:s medlemsmöte 26.4.2023 kl. 17:00. Mötet kommer att hållas i Agora XX.

 

På mötet kommer vi att justera vårmötesprotokollet för att fastställa om medlemskaps pris för ordinarie samt stödjandemedlemmar.

§ 1 Mötets öppnande 

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare 

§ 3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet 

§ 4 Fastställande av föredragningslistan 

§ 5 Protokolljustering för vårmöte

          § 5.1 Fastställande av ordinariemedlemspris

          § 5.2 Fastställande av stödjandemedlemspris

§ 6 Meddelanden och övriga ärenden

§ 7 Mötets avslutande