Vårmöte 2021

Skriven 16 mars 2021 17:42 av Jens Sabel

Tid 26.03.2021, kl. 18:00

Plats: Kansliet, deltagande endast via Zoom

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4 Fastställande av föredragningslistan

§ 5 Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras

§ 6 Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2020

§ 7 Stadgeförändringar

§ 8 Meddelanden och övriga ärenden

§ 9 Mötets avslutande