Vårmöte 2022

Skriven 31 mars 2022 20:27 av Janina Heikkala

Välkommen på Datateknologerna vid Åbo Akademi rf:s vårmöte.
Mötet hålls i aud. XX i Agora, 8.4.2022 kl. 18:00.

 

På mötet kommer seniormedlemskapsavgiften att tas upp.

Vi väljer även nya funktionärer i form av TiTeenitansvarig samt arbetsgrupp för en ny DaTe avslutande snapsvisa. Mer info om funktionärsposter samt intresseanmälan finns på hemsidan: https://datateknologerna.org/events/nyaposter/

 

Föredragningslista:

 

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4 Fastställande av föredragningslistan

§ 5 Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras

§ 6 Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2021

§ 7 Stadge- och arbetsordningsförändringar

         § 7.1 Seniormedlemsskapsavgift

         § 7.2 Medlemskrav

         § 7.3 TiTeenitansvarig

§ 8 Arbetsgrupper

         § 8.1 Val av titeenitansvarig

         § 8.2 DaTe snapsvisa arbetsgrupp

§ 9 Medlemskapsavgift

§ 10 Meddelanden och övriga ärenden

§ 11 Mötets avslutande