Vårmöte 2023

Skriven 6 april 2023 09:21 av Ben Hägglund

Hej,

Välkommen på Datateknologerna vid Åbo Akademi rf:s vårmöte 12.4.2023 kl. 17:00. Mötet kommer att hållas i Agora XX.

 

Föredragningslista:

 

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§ 3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§ 4 Fastställande av föredragningslistan

§ 5 Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras

§ 6 Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2022

§ 7 Val om att lägga ner D.I.C/K

§ 8 Stadge- och arbetsordningsförändringar

§ 8.1 Introduktion av dom möjliga nya och förändrade poster

§ 8.2 Idrottsminister

§ 8.3 CommodoreuZkottet

§ 8.4 Vice värdinna

§ 8.5 Projektutskott

§ 9 Arbetsgrupper 

§ 10 Ändring på pris av representationsersättning

§ 11 Borgen information

§ 12 Information om beteende vid klubblokaler

§ 13 Meddelanden och övriga ärenden

§ 14 Mötets avslutande