Vårmöte 2020

Skriven 15 april 2020 10:35 av Robert Kantero

Vårmöte 2020

 

Tid 24.4.2020, kl. 18:00

Plats: DaTes Discord server

§ 1    Mötets öppnande
§ 2    Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§ 3    Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 4    Fastställande av föredragningslistan
§ 5    Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
§ 6    Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2019
§ 7    Stadge- och arbetsordningsförändringar
§ 8    Meddelanden och övriga ärenden
§ 9    Mötets avslutande