Vårmöte 2020

Skriven 15 april 2020 10:35 av Robert Kantero

Vårmöte 2020

 

Tid 24.4.2020, kl. 18:00

Plats: DaTes Discord server

§ 1    Mötets öppnande
§ 2    Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
§ 3    Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 4    Fastställande av föredragningslistan
§ 5    Bokslut, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
§ 6    Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga år 2019
§ 7    Stadge- och arbetsordningsförändringar
§ 8    Meddelanden och övriga ärenden
§ 9    Mötets avslutande
 

Höstmöte 2020

Skriven 5 november 2020 17:47 av Robert Kantero

Tid 13.11.2020 kl. 17:00

 

Plats: Agora XX, distansdeltagande via Zoom


 

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§3 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§4 Fastställande av föredragningslistan

§5 Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för år 2021

§6 Stadga- och arbetsordningsändringar

§7 Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, programchef, näbbansvarig, två värdinnor/värdar och möjlig företagsförhållandeansvarig för år 2021

§8 Val av två verksamhetsgranskare eller revisorer samt deras suppleanter för år 2021

§9 Val av TFiF-Åbo representant

§10 Val av medlemmar i Vaalkommittén och Commodoreuzkottet för år 2021

§11 Val av datörer, sångledare, fotografianter, FiTech-, Vector-, TK- och DYR-representant för år 2021

§12 Val av TFIF-TEK kontaktperson för år 2021

§13 Val av Högskolepolitisk ansvarig för år 2021

§14 Meddelanden och övriga ärenden

§15 Mötets avslutande

 

 

Välkomna på möte